Namla nabs €1.2 million to facilitate edge computing as the next IT revolution